ผลการเรียน

ม.3 รุ่นที่ 11/2548

ม.๓ รุ่นที่ ๑๑/๒๕๔๘

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 สามเณรนพนันท์  ธงชัย

 ๑๙ กันยายน ๒๕๓๓

 นครสวรรค์

๒๕๔๘

 สามเณรบูรณ์พิภพ  บึงไกล

 ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๓๓

 นครสวรรค์

๒๕๔๘

 สามเณรพลวัฒน์  ประคองใจ

 ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔

 พิจิตร

๒๕๔๘

 สามเณรภูมิ  สิไชย

 ๑๒ ธันวาคม ๒๕๓๓

 นครสวรรค์

๒๕๔๘

 สามเณรมารุต  มงคลแสน

 ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓

 นครสวรรค์

๒๕๔๘

 สามเณรวีรชัย  นิ่มเนียร

 ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๓

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๘

 สามเณรศตวรรษ์ สมัครเขตการณ์

 ๑๓ กันยายน ๒๕๓๓

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๘

 สามเณรศักดิ์ศรี  คำผาย

 ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๓

 นครสวรรค์

๒๕๔๘

 สามเณรอนุวัฒน์  จันทนา

 ๔ กรกฏาคม ๒๕๓๒

 อุดรธานี

๒๕๔๘

๑๐

 สามเณรเอกรินทร์  แสงเปลี่ยน

 ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๓๑

 นครสวรรค์

๒๕๔๘

๑๑

 สามเณรทรงพล  บุญตา

 ๑๑ กันยายน ๒๕๓๒

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๘

๑๒

 สามเณรสัตยะ  โทนะศรี

 ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒

 เพชรบูรณ์

๒๕๔๘

๑๓

 สามเณรปิยะนัส  ยิ้มเข็ม

 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๓

 อุดรธานี

๒๕๔๘

๑๔

 สามเณรสมยศ  ชูเจริญ

 ๑ มีนาคม ๒๕๓๔

 บุรีรัมย์

๒๕๔๘

๑๕

 สามเณรขจรศักดิ์  ทองปรอน

 ๑๐ กรกฏาคม ๒๕๓๒

 นครสวรรค์

๒๕๔๘

๑๖

 สามเณรอรรถวุฒิ โพธิ์น้อย

 ๑๖ เมษายน ๒๕๓๔

 นครสวรรค์

๒๕๔๘

  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:34 น.)

 
kiriwong_QR