ม.3 รุ่นที่ 10/2547

ม.๓ รุ่นที่ ๑๐/๒๕๔๗

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 สามเณรกิตติ สังข์ยก

 ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๓๒

 กำแพงเพชร

๒๕๔๗

 สามเณรขวัญชัย  ตรีรัตน์

 ๔ กรกฏาคม ๒๕๓๑

 นครสวรรค์

๒๕๔๗

 สามเณรชลอ แก้ววิเศษ

 ๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๒

 พิจิตร

๒๕๔๗

 สามเณรชานนท์ เทียนบัว

 ๒ ตุลาคม ๒๕๓๒

 นครสวรรค์

๒๕๔๗

 สามเณรชาย ไชยเพชร

 ๒๓ มกราคม ๒๕๓๒

 นครสวรรค์

๒๕๔๗

 สามเณรนุกูล วงษ์ขันธ์

 ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๗

 สามเณรบรรลือ มลิพันธ์

 ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๓๒

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๗

 สามเณรบุลากร อุตทิยะ

 ๖ ธันวาคม ๒๕๒

 นครสวรรค์

๒๕๔๗

 สามเณรภูมินทร์ นะวะศรี

 ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๓๒

 อุดรธานี

๒๕๔๗

๑๐

 สามเณรอานนท์ อังสี

 ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

 นครสวรรค์

๒๕๔๗

๑๑

 สามเณรเอื้อศักดิ์ สิทธิพันธ์

 ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๓๒

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๗

๑๒

 สามเณรวิรัตน์ กันล้อม

 ๒๔ เมษายน ๒๕๒๘

 เพชรบูรณ์

๒๕๔๗

๑๓

 สามเณรยุทธภูมิ รสธรรม

 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๒

 อุดรธานี

๒๕๔๗

๑๔

 สามเณรทศพร บุตรราช

 ๒ มกราคม ๒๕๓๒

 บุรีรัมย์

๒๕๔๗

๑๕

 สามเณรสกล  โภคาพานิชย์

 ๒ มิถุนายน ๒๕๓๒

 อุดรธานี

๒๕๔๗

๑๖

 สามเณรธนาพัฒน์ สระขุนทด

 ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๒

 นครสวรรค์

๒๕๔๗

๑๗

 สามเณรดวงสกุล บุตรอินทร์

 ๒๖ มกราคม ๒๕๓๑

 เพชรบูรณ์

๒๕๔๗

๑๘

 สามเณรพงษ์พัฒน์ สิงห์โส

 ๑๙ เมษายน ๒๕๓๑

 พิษณุโลก

๒๕๔๗

๑๙

 สามเณรอนุรักษ์ แก้วจันทร์

 ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๒๘

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๗

๒๐

 สามเณรศักดิ์ชัย สระขุนทด

 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๓๒

 นครสวรรค์

๒๕๔๗

๒๑

 สามเณรวัฒนพงษ์ นิรงค์บุตร

 ๓ ธันวาคม ๒๕๓๒

 อุดรธานี

๒๕๔๗

  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:34 น.)