ม.3 รุ่นที่ 9/2546

ม.๓ รุ่นที่ ๙/๒๕๔๖

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 สามเณรสมชาย ฉิมพลี

 ๑๘ มิถุนายน ๒๕๒๙

 อุทัยธานี

๒๕๔๖

 สามเณรจักรพงษ์ รอดชีวะ

 ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๒

 นครสวรรค์

๒๕๔๖

 สามเณรธวัชชัย แสงศรี

 ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๓๑

 สุรินทร์

๒๕๔๖

 สามเณรปรัชญา มันสา

 ๒๙ กันยายน ๒๕๓๑

 สุรินทร์

๒๕๔๖

 สามเณรศิวนัฐ ภีภูเขียว

 ๑๑ มีนาคม ๒๕๓๑

 เพชรบูรณ์

๒๕๔๖

 สามเณรเสนาะ ทวีศรี

 ๑๕ เมษายน ๒๕๓๑

 สุรินทร์

๒๕๔๖

 สามเณรสวัสดิ์ พิชัย

 ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑

 นครสวรรค์

๒๕๔๖

 สามเณรสุวัฒน์ ภูทัดหมาก

 ๔ พฤษภาคม ๒๕๒๙

 อุดรธานี

๒๕๔๖

 สามเณรสุริยันต์ สงฉิม

 ๒๐ ธันวาคม ๒๕๒๙

 นครสวรรค์

๒๕๔๖

๑๐

 สามเณรสมานชัย จ่าพบ

 ๑๓ มกราคม ๒๕๓๒

 ร้อยเอ็ด

๒๕๔๖

๑๑

 สามเณรศุภชัย ขาวสง่า

 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐

 นครสวรรค์

๒๕๔๖

๑๒

 สามเณรศิวณัฐ สีดาทอง

 ๘ มกราคม ๒๕๓๑

 เพชรบูรณ์

๒๕๔๖

๑๓

 สามเณรสราวุธ อินทรสุข

 ๒๘ สิงหาคม ๒๕๓๑

 นครสวรรค์

๒๕๔๖

๑๔

 สามเณรธีระพงษ์ กำมาทอง

 ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑

 เพชรบูรณ์

๒๕๔๖

๑๕

 สามเณรยอดรัก วิจิตรปัญญา

 ๘ มกราคม ๒๕๓๑

 เลย

๒๕๔๖

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:34 น.)