ผลการเรียน

ม.3 รุ่นที่ 8/2545

ม.๓ รุ่นที่ ๘/๒๕๔๕

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

สามเณรชุมพล หม้อสุวรรณ

พฤศจิกายน ๒๕๒๙

พระนครศรีอยุธยา

๒๕๔๕

สามเณรยุทธนา มูนศรีนวน

๒๑ ธันวาคม ๒๕๒๙

สกลนคร

๒๕๔๕

สามเณรวิทูลย์ จันทะบัณฑิต

มีนาคม ๒๕๓๐

ร้อยเอ็ด

๒๕๔๕

สามเณรวีรศักดิ์ ทิพย์บำราบ

๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๐

ชัยภูมิ

๒๕๔๕

สามเณรวิศรุต เสือสุข

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙

นครสวรรค์

๒๕๔๕

สามเณรอำนาจ เหลืองมะลัง

เมษายน ๒๕๓๐

เพชรบูรณ์

๒๕๔๕

สามเณรศราวุฒิ สระขุนทด

๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๙

ศรีสะเกษ

๒๕๔๕

สามเณรกิตติศักดิ์ คงอยู่

๒๐ เมษายน ๒๕๒๖

นครสวรรค์

๒๕๔๕

สามเณรสมชาย จันดี

พฤษภาคม ๒๕๓๐

สุรินทร์

๒๕๔๕

๑๐

สามเณรสมชาย ชาวป่า

มิถุนายน ๒๕๓๐

อุทัยธานี

๒๕๔๕

๑๑

สามเณรสิทธิชัย เขียวน้อย

๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๐

อุทัยธานี

๒๕๔๕

๑๒

สามเณรเทอดศักดิ์ รัตนพันธ์

๒๖ มิถุนายน ๒๕๓๐

ศรีสะเกษ

๒๕๔๕

๑๓

สามเณรวุฒิชัย วรรณา

๑๖ มกราคม ๒๕๓๐

ศรีสะเกษ

๒๕๔๕

๑๔

สามเณรสมศักดิ์ วรยาน

๒๒ มีนาคม ๒๕๒๙

ศรีสะเกษ

๒๕๔๕

๑๕

สามเณรสุรัตน์ รัตนวิมล

กุมภาพันธ์ ๒๕๓๐

เพชรบูรณ์

๒๕๔๕

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:33 น.)

 
kiriwong_QR