ผลการเรียน

ม.3 รุ่นที่ 7/2544

ม.๓ รุ่นที่ ๗/๒๕๔๔

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

สามเณรนิกร สารีเขียว

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

กำแพงเพชร

๒๕๔๔

สามเณรชูชาติ ศรีสุข

เมษายน ๒๕๒๗

ศรีสะเกษ

๒๕๔๔

สามเณรวินัย งาหอม

๓๑ มกราคม ๒๕๒๗

ศรีสะเกษ

๒๕๔๔

สามเณรกิตติศักดิ์ บัวไขย

กันยายน ๒๕๒๗

ศรีสะเกษ

๒๕๔๔

สามเณรสมบูรณ์ ผู้มีสัตย์

๒๗ เมษายน ๒๕๒๘

ศรีสะเกษ

๒๕๔๔

สามเณรอาคม ช่วยบำรุง

๑๕ มีนาคม ๒๕๒๙

นครสวรรค์

๒๕๔๔

สามเณรกล้าหาญ ยิ้มเจริญ

๒๐ เมษายน ๒๕๒๙

นครสวรรค์

๒๕๔๔

สามเณรสงกรานต์ มีชัย

๑๔ เมษายน ๒๕๒๙

กำแพงเพชร

๒๕๔๔

สามเณรณรงค์เดช อ่อนนิ่ม

๑๘ มีนาคม ๒๕๒๙

นครสวรรค์

๒๕๔๔

๑๐

สามเณรอภิวัฒน์ เถื่อนวรรณา

๒๙มกราคม ๒๕๒๙

กำแพงเพชร

๒๕๔๔

๑๑

สามเณรปริญญา นิกรกุล

ธันวาคม ๒๕๒๙

อุดรธานี

๒๕๔๔

๑๒

สามเณรเฉลิมพล ดวงดี

กรกฎาคม ๒๕๒๘

สุรินทร์

๒๕๔๔

๑๓

สามเณรจตุรงค์ ทองดอนใหม่

๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๘

นครสวรรค์

๒๕๔๔

๑๔

สามเณรชัยวัฒน์ แผนสุพรรณ์

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

นครสวรรค์

๒๕๔๔

๑๕

สามเณรวันชัย แผนสุพรรณ์

๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๗

นครสวรรค์

๒๕๔๔

๑๖

สามเณรสมชาย ยิ่งใหญ่

มีนาคม ๒๕๒๙

สุรินทร์

๒๕๔๔

๑๗

สามเณรชัยยศ กรสิงห์

๑๓ มิถุนายน ๒๕๓๐

นครสวรรค์

๒๕๔๔

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:33 น.)

 
kiriwong_QR