ผลการเรียน

ม.3 รุ่นที่ 6/2543

ม.๓ รุ่นที่ ๖/๒๕๔๓

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 สามเณรทองสุข ใจดี

 ๒๕ กันยายน ๒๕๒๔

 สุรินทร์

๒๕๔๓

 สามเณรสมานมิตร สงคราม

 ๒ กันยายน ๒๕๒๔

 สุรินทร์

๒๕๔๓

 สามเณรกิตติพงษ์ อุปถัมภ์

 ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๕

 น่าน

๒๕๔๓

 สามเณรขจรจิตร รักษาภักดี

 ๑๙ มกราคม ๒๕๒๖

 สกลนคร

๒๕๔๓

 สามเณรศรายุทธ นันทะสุธา

 ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๘

 อุดรธานี

๒๕๔๓

 สามเณรปรีชา มันสา

 ๑๗ มกราคม ๒๕๒๘

 สุรินทร์

๒๕๔๓

 สามเณรเกษมสุข อินทรีย์

 ๑ มิถุนายน ๒๕๒๘

 สุรินทร์

๒๕๔๓

 สามเณรตะวัน พนารักษ์

 ๒๐ สิงหาคม ๒๕๒๘

 สุรินทร์

๒๕๔๓

 สามเณรสุภิชัย สิมภา

 ๒ พฤศจิกายน ๒๕๒๘

 อุดรธานี

๒๕๔๓

๑๐

 สามเณรเอกพันธ์ บุราโส

 ๒๙ ธันวาคม ๒๕๒๘

 อุดรธานี

๒๕๔๓

๑๑

 สามเณรวีรศักดิ์ วันดี

 ๒ พฤษภาคม ๒๕๒๙

 นครสวรรค์

๒๕๔๓

๑๒

 สามเณรประเสริฐ คำงาม

 ๒๐ เมษายน ๒๕๒๘

 อุบลราชธานี

๒๕๔๓

๑๓

 สามเณรเอกชัย นามนวล

 ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

 เชียงราย

๒๕๔๓

๑๔

 สามเณรองอาจ พุ่มระชัฏ

 ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

 อ่างทอง

๒๕๔๓

๑๕

 สามเณรทองคูณ สีทอง

 ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๙

 สุรินทร์

๒๕๔๓

  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:33 น.)

 
kiriwong_QR