ม.3 รุ่นที่ 5/2542

ม.๓ รุ่นที่ ๕/๒๕๔๒

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

 สามเณรบุญเกิด ปักเขตะนัง

 ๒๐ กันยน ๒๕๒๓

 อุดรธานี

๒๕๔๒

 สามเณรประกาย ชัยวงศ์

 ๙ กันยายน ๒๕๒๕

 เชียงราย

๒๕๔๒

 สามเณรสาธิต บุตรอ่ำ

 ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๖

 นครสวรรค์

๒๕๔๒

 สามเณรวิชัย แสงกุดเลาะ

 ๕ มิถุนายน ๒๕๒๕

 ชัยภูมิ

๒๕๔๒

 สามเณรสาธิต หนูช่วง

 ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๗

 นครสวรรค์

๒๕๔๒

 สามเณรอุทิตย์ เพชรพลอย

 ๒๘ มกราคม ๒๕๒๖

 ศรีสะเกษ

๒๕๔๒

 สามเณรวิชัย เกษราช

 ๒๐ มิถุนายน ๒๕๒๗

 สกลนคร

๒๕๔๒

 สามเณรจักรพงศ์ จันทร์สุวรรณ

 ๒๔ กันยายน ๒๕๒๗

 สุรินทร์

๒๕๔๒

 สามเณรธนายุทธ เบิดศรี

 ๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๗

 สุรินทร์

๒๕๔๒

๑๐

 สามเณรจตุรงค์ พลอำนวย

 ๑๖ มกราคม ๒๕๒๗

 สกลนคร

๒๕๔๒

๑๑

 สามเณรวิชิต มะกรูดอิทร์

 ๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๖

 กำแพงเพชร

๒๕๔๒

๑๒

 สามเณรอาทิตย์ เพิ่มพูน

 ๑๐ มิถุนายน ๒๕๒๗

 นครสวรรค์

๒๕๔๒

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:33 น.)