ผลการเรียน

ม.3 รุ่นที่ 4/2541

ม.๓ รุ่นที่ ๔/๒๕๔๑

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

สามเณรคำไข สนสุวรรณ

๒๓ มกราคม ๒๕๒๕

สกลนคร

๒๕๔๑

สามเณรธีระวัฒน์ ดีสเกษ

มิถุนายน ๒๕๒๕

สกลนคร

๒๕๔๑

สามเณรสมนึก พลพงษ์

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๒๓

ศรีสะเกษ

๒๕๔๑

สามเณรสายัญ แก้วกุดเลาะ

พฤศจิกายน ๒๕๒๕

ชัยภูมิ

๒๕๔๑

สามเณรวัชรพล พิมพ์โนนทอง

๑๔ มิถุนายน ๒๕๒๖

ชัยภูมิ

๒๕๔๑

สามเณรสุรสิทธิ์ กลิ่นเจริญ

๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๕

นครสวรรค์

๒๕๔๑

สามเณรสามเณรภิโชติ สุขแจ่ม

สิงหาคม ๒๕๒๖

นครสวรรค์

๒๕๔๑

สามเณรเนรมิตร สิมพานคง

พฤษภาคม ๒๕๒๔

สกลนคร

๒๕๔๑

สามเณรศราวุธ โหน่งที

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๒๖

สกลนคร

๒๕๔๑

๑๐

สามเณรมานิตย์ อุปนันท์

๓๐ มกราคม ๒๕๒๕

เชียงราย

๒๕๔๑

๑๑

สามเณรณรงค์ฤทธิ์ อุ่นนุช

๒๓ มีนาคม ๒๕๒๖

สุโขทัย

๒๕๔๑

๑๒

สามเณรดิเรก โตพ่วง

๓๐ เมษายน ๒๕๒๖

สุโขทัย

๒๕๔๑

๑๓

สามเณรสมชาย ทองกวาว

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๖

สุโขทัย

๒๕๔๑

๑๔

สามเณรธีระพล โสพัฒนา

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๖

สุโขทัย

๒๕๔๑

๑๕

สามเณรศราวุฒิ บุญคล้ำ

มีนาคม ๒๕๒๖

สุโขทัย

๒๕๔๑

๑๖

สามเณรศิลา มะลิทอง

มิถุนายน ๒๕๒๖

ศรีสะเกษ

๒๕๔๑

๑๗

สามเณรไกรสร สองศรี

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

สุรินทร์

๒๕๔๑

๑๘

สามเณรจันทร์ ใจกว้าง

๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๖

พะเยา

๒๕๔๑

๑๙

สามเณรคมสัน ศรีธิ

กรกฎาคม ๒๕๒๔

เชียงราย

๒๕๔๑

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:32 น.)

 
kiriwong_QR