ผลการเรียน

ม.3 รุ่นที่ 3/2540

ม.๓ รุ่นที่ ๓/๒๕๔๐

ลำดับที่

ชื่อ - สกุล

วันเดือนปีเกิด

ภูมิลำเนาเดิม

ปีที่จบ

สามเณรเทพ แสงมาศ

กุมภาพันธ์ ๒๕๑๙

ศรีสะเกษ

๒๕๔๐

สามเณรสำราญ ยอดฉิมมา

๒๐ กันยายน ๒๕๒๔

ชัยภูมิ

๒๕๔๐

พระสุริยาคม พิมเสน

กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

มหาสารคาม

๒๕๔๐

สามเณรสมพงษ์ แก้วมณี

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๒๑

เพชรบูรณ์

๒๕๔๐

สามเณรวิชัย กระจ่างศรี

มกราคม ๒๕๒๓

ราชบุรี

๒๕๔๐

สามเณรภูมิประวัติ แสงงาม

สิงหาคม ๒๕๒๒

ชัยภูมิ

๒๕๔๐

สามเณรพินิจ ระวังภัย

๒๕ ตุลาคม ๒๕๒๓

น่าน

๒๕๔๐

สามเณรจักรพงษ์ พันธพิพัฒน์

สิงหาคม ๒๕๒๔

นครสวรรค์

๒๕๔๐

สามเณรสมพงษ์ จันทร

๓๐ สิงหาคม ๒๕๒๔

สุโขทัย

๒๕๔๐

๑๐

สามเณรธงชัย แก้วมงคล

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๔

อุบลราชธานี

๒๕๔๐

๑๑

สามเณรปัญญา ธำมะวงค์

๒๘ มีนาคม ๒๕๒๕

นครสวรรค์

๒๕๔๐

๑๒

สามเณรสุบิน ศรีเถื่อน

ตุลาคม ๒๕๒๕

นครสวรรค์

๒๕๔๐

๑๓

สามเณรจำปา พรมชาติ

๒๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕

ศรีสะเกษ

๒๕๔๐

๑๔

สามเณรสุริยา ปรางทับทิม

๒๒ กันยายน ๒๕๒๕

นครสวรรค์

๒๕๔๐

๑๕

สามเณรสุพรม ลีพรมมา

สิงหาคม ๒๕๒๔

ชัยภูมิ

๒๕๔๐

๑๖

สามเณรธรรพ์ณธร ท้าวน้อย

พฤศจิกายน ๒๕๒๔

ชัยภูมิ

๒๕๔๐

๑๗

สามเณรบุญยัง เพชรกลัด

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๕

สุโขทัย

๒๕๔๐

๑๘

สามเณรศรณรินทร์ ศรีชื่น

๒๕ มกราคม ๒๕๒๕

ศรีสะเกษ

๒๕๔๐

๑๙

สามเณรจันทร์ดี พันธ์เฉย

๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๕

ศรีสะเกษ

๒๕๔๐

๒๐

สามเณรอนุชาติ นัดจ้อย

เมษายน ๒๕๒๕

สุโขทัย

๒๕๔๐

๒๑

สามเณรศิริชัย สุภาผล

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕

ลพบุรี

๒๕๔๐

๒๒

สามเณรมลตรี จิตมาตย์

๙ พฤษภาคม ๒๕๒๕

นครพนม

๒๕๔๐

๒๓

สามเณรนิคม ใจเป็ง

๑๘ มกราคม ๒๕๒๔

น่าน

๒๕๔๐

๒๔

สามเณรสุทัด นวลบ้านด่าน

๒๙ มิถุนายน ๒๕๒๕

สุโขทัย

๒๕๔๐

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 04 เมษายน 2016 เวลา 14:31 น.)

 
kiriwong_QR