ทำเนียบบุคลากรโรงเรียน

 

 
 

พระครูนิยมกิจจานุกิจ
(อัครเดช สุรเตโช)
รองเจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์
ผู้จัดการโรงเรียน
โทร 089-8591511
พระครูปลัดกมล จนฺทวํโส
ศน.บ., ศน.ม.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โทร 094-8302948

 
       
พระครูนิวุตถ์คีรีพิทักษ์
น.ธ.เอก, พธ.บ. พระพุทธศาสนา ,
ศน.ม. พุทธศาสนาและปรัชญา
โทรศัพท์ 08 64415926

นายสมดี นิกรกุล
น.ธ.เอก, พธ.บ.,กศ.ม.
โทรศัพท์ 086 9374910
 
 
 
 
 
 

นายประชุม จันทร์เหยี่ยว
ค.บ.คณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 081-7402788

นางสาวปวันรัตร์  เเก้วมา

ค.บ.วิทยาศาสตร์

โทรศัพท์ -

นางสาวสุภาพรรณ สุรพัฒน์
ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)
โทรศัพท์ 083-4849121

นายประจักษ์ วิสัยบูลย์

น.ธ.เอก/ค.บ.

โทรศัพท์ 081-5819220

นายเทพชัย บุญธรรม

น.ธ ตรี,ป.ธ 1-2 

โทรศัพท์ 090-1942296

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 09 กันยายน 2017 เวลา 18:22 น.)