ผลการเรียน

แผนผังโรงเรียน

แ ผ น ผั ง โ ร ง เ รี ย น คี รี ว ง ศ์ วิ ท ย า

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา ตั้งอยู่ในวัดคีรีวงศ์ อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

ขนาดสถานศึกษา / ระดับการศึกษาที่ให้บริการ / จำนวนนักเรียน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ให้บริการการศึกษากับนักเรียนระดับ
คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สถานที่ตั้งของโรงเรียน
โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  ตั้งอยู่บนพื้นที่ขนาด ๑๐ ไร่
วัดคีรีวงศ์ ตำบลปากน้ำโพ
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
โทรศัพท์  ๐-๕๖๓๑-๒๑๗๕  

Website http://www.kiriwon.ac.th
จดโดเมนเนม 5 ปี
E-mail อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2013 เวลา 08:33 น.)

 
kiriwong_QR