ผลการเรียน

ประวัติความเป็นมา

ชื่อภาษาไทย               โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
ชื่อภาษาอังกฤษ           kiriwong vitaya school 
ที่ตั้ง                            วัดคีรีวงศ์ ต.ปากน้ำโพ อ.เมืองฯ  จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
สังกัด                          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่
อยู่ในเขตพื้นที่บริการ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔๒
รหัสสถานศึกษา            ปส.๗๐๖๐๐๑๐๔๐๒

สถานที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่   356/1 หมู่  10  วัดคีรีวงศ์ ถนนมาตุลี  ตำบลปากน้ำโพ  อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   60000

การสื่อสาร โทรศัพท์  0-5631-2175   โทรสาร  0-5631-2175

เวบไซต์ www.kiriwong.ac.th   อีเมล์  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ตราโรงเรียน วงกลมสองวงกลม โดยมีองค์พระจุฬามณีเจดีย์อยู่ตรงกลางใต้ฐานพระจุฬามณีเจดีย์

มีพุทธศาสนสุภาษิต “สุวิชาโน ภวํ โหติ”ส่วนวงกลมด้านนอกบนมีชื่อโรงเรียน

คีรีวงศ์วิทยา และด้านล่างเป็นที่อยู่  อ.เมือง จ.นครสวรรค์

อักษรย่อ ค.ร.ว.

สีประจำของโรงเรียน สีเหลือง  -   สีเขียว

สีเหลือง หมายถึง  ความสว่างความรุ่งเรือง  แสงสว่างแห่งปัญญา

สีเขียว หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์  ความงอกงาม ความสดชื่น

เหลือง –เขียว หมายถึง ปัญญารอบรู้  ความเจริญงอกงาม รุ่งเรืองของสถาบัน

ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชาโน ภวํ โหติ     ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

คำขวัญของโรงเรียน ศึกษาค้นคว้า  ปัญญาเลิศล้ำ  ประพฤติธรรมดีเด่น บำเพ็ญประโยชนแก่ปวงชน

สัญญลักษณ์ประจำโรงเรียน พระจุฬามณีเจดีย์ บนยอดเขาดาวดึงส์

ที่ตั้งของโรงเรียน

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา   ตั้งอยู่ที่วัดคีรีวงศ์  เลขที่ 356/1 หมู่ 10 ถนนมาตุลี  ตำบลปากน้ำโพ   อำเภอเมืองนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์   รหัสไปรษณีย์  60000  โทรศัพท์ 0-5631-2175

website : www.kiriwong.ac.th   E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

ประวัติและความเป็นมาของสถานศึกษา

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1   ถึง   มัธยมศึกษาปีที่  6

พ.ศ. 2535 พระครูพรหมญาณวิกรม  เจ้าอาวาสวัดคีรีวงศ์  เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์  (ปัจจุบันเป็น เจ้าคุณพระราชพรหมาจารย์ วิ.) ได้ดำริขอเปิดสำนักเรียนวัดคีรีวงศ์ เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ ตอนปลาย

พ.ศ. 2536 เปิดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามใบอนุญาต กรมการศาสนา กระทรวง ศึกษาธิการเลขที่ 88/2535 ลงวันที่  28 ธันวาคม 2535 โดยให้ชื่อว่า“โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา”   โดยมีพระครูพรหมญาณวิกรมป.ธ.5 เป็นผู้จัดการ และพระมหาบุญทัน รตนวณฺโณ ป.ธ.7 เป็นครูใหญ่

เปิดเรียนครั้งแรก มีนักเรียน ชั้น ม. 1 จำนวน  60 รูป นักเรียนชั้น ม.4 จำนวน 40 รูป  รวม ทั้งสิ้น 100 รูปจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนพระปริยัติธรรมคีรีวงศ์วิทยาซึ่งได้ทำการเรียนการสอนแผนกสามัญศึกษา (ม.1-6)  จนเป็นที่ยอมรับของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง  เปิดรับพระภิกษุสามเณร และเด็กชาย เข้ามาบวชเรียน โดยเปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เมื่อ พ.ศ. 2536  มีจำนวน 2  ห้องเรียนจำนวนนักเรียนรวม 100  รูป ในปัจจุบัน ได้เปิดสอบในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 6

ในปี พ.ศ. 2547 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้รับการประเมินจากคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เมื่อวันที่ 7 –8 ธันวาคม 2547 โดยคณะผู้ประเมินสังกัด บริษัท พิ คิว เอ จำกัด ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้”

ปีพ.ศ. 2551 โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน รอบ 2 (พ.ศ. 2549 –2553) เมื่อวันที่ 3,4,5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โดยมีคณะผู้ประเมินสังกัดหน่วยประเมินห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ่งผลการประเมินในภาพรวมสถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “ได้รับรองมาตรฐานการศึกษา”

 

 

อัตลักษณ์โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา

"รอบรู้วิชา  หลักธรรมานำชีวี  เป็นคนดีสู่สังคม"

วิสัยทัศน์

               มุ่งพัฒนาผู้เรียน ให้ประพฤติดี มีศีลธรรม ปฏิบัติตนตามหลักพระธรรมวินัย มีจิตสำนึกในความเป็นศาสนทายาท เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสม

พันธกิจ 

                มุ่งจัดการเรียนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถทั้งทางธรรม และทางโลก เน้นให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสนับสนุนให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกให้รู้จักพอเพียง อนุรักษ์ศาสนสมบัติ ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาไทย รวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

เป้าหมาย 

1. รับนักเรียนที่ขาดผู้อุปการะและขาดโอกาสเข้ารับการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ปลูกจิตสำนึกของความเป็นสมณะ ให้เห็นคุณค่าความเป็นศาสนทายาท

3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาทั้งทางธรรม และทางโลก

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกด้าน อย่างต่อเนื่อง

5. ให้มีความสัมพันธ์ต่อชุมชนและมีจิตสาธารณ

 

หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอน

                โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการสอน  ศิลป์  -  ภาษา  วิชาเพิ่มเติม
ธรรมวินัย ศาสนปฎิบัติ ภาษาบาลี และคอมพิวเตอร์

 

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา  วัดคีรีวงศ์  อำเภอเมืองนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์     เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  1   ถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่  6  การจัดการเรียนการสอนปีการศึกษาละ 2 ภาคเรียน  แต่ละภาคเรียน มีเวลาเรียน  20  สัปดาห์  มีกำหนดการดังนี้

เวลาเรียนภาคเรียนที่ 1

08.30 น.  ถึง  11.30 น.

13.00 น. ถึง 17.30 น.

18.00 น. ถึง 20.00 น.

ศึกษาแผนกธรรม

นักธรรมตรี - เอก

ศึกษาแผนกสามัญ

มัธยมศึกษาปีที่ 1-  6

ศึกษาแผนกบาลี

ป.ธ. 1-2 ถึง ป.ธ. 3

เวลาเรียนภาคเรียนที่ 2

08.30 น.  ถึง  11.30 น.

13.00 น. ถึง 16.00 น.

18.00 น. ถึง 20.00 น.

ศึกษาแผนกสามัญ

มัธยมศึกษาปีที่ 1-  6

ศึกษาแผนกสามัญ

มัธยมศึกษาปีที่ 1-  6

ศึกษาแผนกบาลี

ป.ธ. 1-2 ถึง ป.ธ. 3

 
kiriwong_QR