ผลการเรียน

ห้องเรียนรู้

smart class room

           

   smartclassroom

          หลังจากที่โครงการแจกแท็บเล็ต ( Tablet ) หรือคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับนักเรียนที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าโครงการ OTPC ( One Tablet Per Child ) ได้ถูกระงับโครงการไว้ชั่วคราวเนื่องจากเหตุผลบางประการนั้น กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมจัดทำโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนโครงการแท็บเล็ตที่ถูกยกเลิกไปเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านไอซีทีที่มีความต่อเนื่องและสอดรับต่อสถานการณ์ของการจัดการศึกษาในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศของสังคมโลกในปัจจุบัน โครงการที่กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมดำเนินการเพื่อสานต่อนโยบายด้านไอซีทีดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกว่า “โครงการจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ” ที่มีชื่อเรียกทางสากลว่า SMART CLASSROOM ซึ่งจากความเคลื่อนไหวและการเตรียมการของโครงการในปัจจุบัน (ขณะที่เขียนต้นฉบับของบทความอยู่นี้) พบว่าทางกระทรวงศึกษาธิการกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลในการจัดทำรายละเอียดโครงการ รูปแบบ งบประมาณและแนวทางที่จะดำเนินโครงการ ซึ่งกำหนดเป็นกรอบแนวคิดว่าแนวทางที่จะดำเนินการให้มีความสมบูรณ์ เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุดในเบื้องต้นมี 3 รูปแบบคือ สมาร์ทคลาสรูมห้องเรียนคอมพิวเตอร์ และห้องเรียนอีเลิร์นนิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากสภาพของบริบทโรงเรียนแต่ละแห่งมีความแตกต่างกัน ( ข่าวการศึกษา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 12 กรกฎาคม 2557 หน้า 17 ) (1) -2- บทความนี้ผู้เขียนจะนำเสนอเฉพาะกรอบแนวคิด ( Conceptual Framework )ในการดำเนินงานของโครงการห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart Classroom ) เพื่อสร้างมโนทัศน์และร่วมเสนอแนะกลยุทธ์เพื่อการดำเนินโครงการห้องเรียนอัจฉริยะให้เกิดความเหมาะสม บังเกิดทั้งประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการปรับใช้ในบริบททางสังคมและการจัดการศึกษาของไทยเราให้เกิดความเท่าเทียมกับสากลในการสร้างระบบการจัดการศึกษายุคสังคมดิจิตอลหรือเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารและการศึกษาที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

*ข้อมูลจาก สุรศักดิ์  ปาเฮ    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่เขต 2

(http://www.prapariyat.com/_files_school/7066010401/news/7066010401_1_20150324-145122.pdf)

 
kiriwong_QR