ผลการเรียน

GPA&PR ปีการศึกษา 2547

 

ผลการเรียนเฉลี่ยหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา  คีรีวงศ์วิทยา   อำเภอ/เขต   เมือง  จังหวัด  นครสวรรค์
 

ประจำปีการศึกษา  2547 (เรียงตามลำดับที่) 6 ภาคเรียน

ที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

หน่วยที่เรียน

หน่วยที่ได้

ลำดับที่

GPA

Z-Score

T-Score

Percentile

GPA-Rank

1

00931

 สามเณรเกรียงไกร จันทร์สา

95.0

95.0

1

3.21

2.51

75

97.22

20

2

20678

 พระวินัย งาหอม

95.0

95.0

2

3.04

2.05

70

91.66

19

3

20679

 สามเณรกิตติศักดิ์ บัวไขย

95.0

95.0

3

2.62

0.91

59

86.11

18

4

00978

 สามเณรสมบูรณ์ คำเจียก

95.0

95.0

4

2.43

0.40

54

80.55

17

5

00933

 สามเณรสิริวัฒน์ คำลือ

95.0

95.0

5

2.42

0.37

53

75.00

16

6

00936

 สามเณรรัฐภูมิ อุปถัมภ์

95.0

95.0

6

2.36

0.21

52

66.66

14

8

00935

 สามเณรบรรจง รสหอม

95.0

95.0

6

2.36

0.21

52

66.66

14

7

20752

 สามเณรสมชาย ยิ่งใหญ่

95.0

95.0

7

2.34

0.16

51

58.33

12

9

00941

 สามเณรเอกภพ รัตนพันธ์

95.0

95.0

8

2.32

0.10

51

52.77

11

10

20680

 สามเณรสมบูรณ์ ผู้มีสัตย์

95.0

95.0

9

2.21

-0.18

49

44.44

9

11

00932

 สามเณรณรงค์ ศรีคำ

95.0

95.0

9

2.21

-0.18

49

44.44

9

12

10568

 สามเณรวีรศักดิ์ วันดี

95.0

95.0

9

2.11

-0.45

46

36.11

8

13

20721

 สามเณรวันชัย แผนสุพรรณ์

95.0

95.0

10

2.02

-0.70

43

30.55

7

14

00939

 สามเณรอดิศักดิ์ เทาศิริ

95.0

95.0

11

1.96

-0.86

42

25.00

6

15

20778

 สามเณรชัยยศ กรสิงห์

95.0

95.0

12

1.90

-1.02

40

19.44

4

16

00939

 สามเณรวิชัย กล้วยแพะ

95.0

95.0

13

1.83

-1.08

40

13.88

3

17

20710

 สามเณรชัยวัฒน์ แผนสุพรรณ์

95.0

95.0

14

1.87

-1.10

39

8.33

2

18

20708

 สามเณรจตุรงค์ ทองดอนใหม่

95.0

95.0

15

1.85

-1.16

39

2.77

1

GPAX/PR : กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:17 น.)

 
kiriwong_QR