ผลการเรียน

GPA&PR ปีการศึกษา 2546

 

ผลการเรียนเฉลี่ยหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา  คีรีวงศ์วิทยา   อำเภอ/เขต   เมือง  จังหวัด  นครสวรรค์
 

ประจำปีการศึกษา 2546

ที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

หน่วยที่เรียน

หน่วยที่ได้

ลำดับที่

GPA

Z-Score

T-Score

Percentile

GPA-Rank

1

00435

 สามเณรบัณฑิต ไพรบึง

95.0

95.0

1

3.55

2.16

71

92.85

19

2

00460

 สามเณรเอกชัย  นามนวล

95.0

95.0

2

2.70

0.42

54

78.57

16

3

90359

 สามเณรองอาจ พุ่มระชัฏ

95.0

95.0

3

2.51

0.04

50

64.28

13

4

70110

 สามเณรเกษมสุข อินทรีย์

95.0

95.0

4

2.41

-0.16

49

50.00

11

5

90357

 สามเณรสมัย บุดดีหงษ์

95.0

95.0

4

2.31

-0.36

47

35.71

8

6

10665

 สามเณรพรชัย เกตุหอม

95.0

95.0

6

2.00

-1.00

40

21.42

5

7

00444

 สามเณรทองคุณ สีทอง

95.0

95.0

7

1.97

-1.06

40

7.14

2

 GPAX/PR : กระทรวงศึกษาธิการ

     หมายเหตุ      สามเณรบัณฑิต  ไพรบึง     สอบเอ็นทรานซ์ได้ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                                                              มหาวิทยาลัยนเรศวร  คณะวิทยาเขตสารสนเทศพะเยา

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:17 น.)

 
kiriwong_QR