ผลการเรียน

GPA&PR ปีการศึกษา 2544

 

ผลการเรียนเฉลี่ยหลักสูตร หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หลักสูตรพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สถานศึกษา  คีรีวงศ์วิทยา   อำเภอ/เขต   เมือง  จังหวัด  นครสวรรค์
 

ประจำปีการศึกษา 2544  (เรียงตามลำดับที่)

ที่

หมายเลข

ชื่อ-สกุล

หน่วยที่เรียน

หน่วยที่ได้

ลำดับที่

GPA

Z-Score

T-Score

Percentile

GPA-Rank

1

20736

 สามเณรรักพงษ์  ขัดศิริ

88.0

88.0

1

3.11

1.33

63

95.83

20

2

20742

 สามเณรพงษ์พิทักษ์ ประณมศรี

88.0

88.0

2

3.09

1.25

62

87.50

18

3

00824

 สามเณรสมเกียรติ ลังกาพิน

92.0

92.0

3

3.08

1.20

62

79.16

16

4

00915

 สามเณรสันติ  มูณีวรรณ

95.0

95.0

4

3.02

0.95

59

70.83

15

5

20730

 สามเณรวิชา  จันทร์คะติ

88.0

88.0

5

3.00

0.87

58

62.50

13

6

20729

 สามเณรประยุทธ  ปันทองมา

88.0

88.0

6

2.77

-0.08

20

54.16

11

7

20733

 สามเณรสุทิน  นาทะสันต์

88.0

88.0

7

2.75

-0.16

49

45.83

10

8

20732

 สามเณรชัยมา  ศิริมาตร

88.0

88.0

8

2.73

-0.25

48

37.50

8

9

10599

 สามเณรไกรสร  สองศรี

88.0

88.0

9

2.59

-0.83

42

29.16

6

10

20735

 สามเณรชาราวุฒ  อาริฟอง

88.0

88.0

10

2.52

-1.12

39

20.83

5

11

20755

 สามเณรกฤษณะ  ชัญมาตร์

88.0

88.0

11

2.47

-1.33

37

12.50

3

12

20741

 สามเณรพงษ์เทพ  บุญครอง

88.0

88.0

12

2.42

-1.54

35

4.16

1

GPAX/PR : กระทรวงศึกษาธิการ

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 12:16 น.)

 
kiriwong_QR